FOND TATRYVET

Všeobecné podmienky

Pravidlá poskytovania  cez www. fond.tatryvet.sk

Fond TatryVet, n.f., registrovaný Okresným úradom v Prešove, odbor všeobecnej vnútornej správy dňa 2.12.2013 pod číslom OVVS-2013/06298--NF, so sídlom Námestie mieru 3, 080 01 Prešov sa venuje združovaniu finančných prostriedkov určených na:

 • vytváranie systému záchrany živočíchov postihnutých chronickým ochorením s finančne náročnou liečbou,
 • podporu liečby akútnych, kritických a život ohrozujúcich stavov živočíchov,
 • vytváranie systému preventívnych opatrení za účelom zachovania prirodzeného genofondu živočíchov
 • vytváranie rehabilitačných zoologických zariadení
 • zabezpečenie prístrojového vybavenia potrebného na diagnostiku a liečbu živočíchov
 • organizovanie odborných a vzdelávacích podujatí, školení a osvety v oblasti diagnostiky a liečby ochorení vybraných druhov živočíchov
 • plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania

Systém www.fond.tatryvet.sk Vám umožňuje darovať.

Len vy určujete, ktorý projekt a konkrétny prípad váš dar dostane.

Výber prijímateľa daru zostáva v plnej miere na darcovi. Správca stránky www.fond.tatryvet.sk nelimituje darcovi jeho výber medzi jednotlivými projektmi a prípadmi.

Použitie daru

Obdarovaný má možnosť použiť dar na iný účel, ako pôvodne plánoval. Túto skutočnosť uvádzame z toho dôvodu, že obdarovanému sa nie vždy podarí získať celkovú cieľovú sumu potrebnú na naplnenie cieľa.

Poplatky

Fond TatryVet, n.f. si neúčtuje žiaden poplatok z transakcií realizovaných prostredníctvom www.fond.tatryvet.sk. Poplatky za vedenie účtu v Tatrabanke, poplatky za službu Card Pay a Tatra Pay, cez ktoré prijímame dary, náklady na doménu a hosting (websupport, creativity visibility, melonmarketing), poplatky za internet, telefón, poštovné (odoslanie darovacích zmlúv obdarovaným) a za vedenie účtovníctva budú pravidelne a transparentne zverejňované v elektronickej forme. Práca vo Fonde TatryVet, n.f. a na systéme www.fond.tatryvet.sk je realizovaná na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu.

Ochrana osobných údajov

Ak si darca praje, aby jeho meno zostalo nezverejnené, rešpektujeme toto rozhodnutie a príjemcovi daru nebudú poskytnuté žiadne osobné údaje darcu.

Spôsob poukázania daru

Používame výlučne transparentnú formu, ktorou je prijímanie darov priamo na účet Fondu TatryVet, n.f. vedenom v Tatra banke. Sú 4 možnosti, akými môžete poukázať prostriedky na záchranu zvierat:

 • Využitím služby CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Prostriedky môžete poukázať kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)
 • Cez Tatra Pay
 • Cez Viamo na tel. číslo: 0905 740 061
 • Vložením prostriedkov priamo na účet Fondu TatryVet, n.f. :
  Tatra banka
  účet:2927903036 / 1100
  IBAN:SK9611000000002927903036
  BIC:TATRSKBX

Minimálna výška finančného daru je 7 eur. Maximálna výška daru je neobmedzená, závisí iba od rozhodnutia darcu. Fond TatryVet, n.f. spracováva iba platby a dary poskytnuté online prostredníctvom www.fond.tatryvet.sk

Vystavenie darovacej zmluvy

Fond TatryVet, n.f. sa zaväzuje vystaviť darovaciu zmluvu na základe požiadavky darcu.

Zmena obsahu a funkcionalít stránky

Fond TatryVet, n.f. sa v plnej miere zaväzuje zabezpečiť plynulé fungovanie stránky www.fond.tatryvet.sk. Vyhradzuje si právo upravovať a vypustiť ktorýkoľvek obsah stránky bez upozornenia. Zároveň si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť obsah týchto pravidiel bez upozornenia.

Ukončenie spolupráce

Využívanie služieb poskytovaných www.fond.tatryvet.sk je možné kedykoľvek ukončiť.

Záverečné ustanovenie

Darca zaslaním finančného daru prehlasuje, že sa pozorne oboznámil s Pravidlami poskytovania darov cez www.fond.tatryvet.sk a súhlasí s nimi.

Tieto pravidlá platia od 1.6.2014 a ich aktuálne znenie je zverejnené na www.fond.tatryvet.sk.

Štatút neinvestičného fondu Fond TatryVet, n.f.